Premier round-up: Week 17

Sidmouth v North Devon | Bovey v Hatherleigh | Bradninch v Exmouth | Exeter v Heathcoat | Plymouth v Sandford

Week 17 matix